Obchodní podmínky

 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZOOPARK NEHVIZDY

I. Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje dárkových předmětů a souvisejícího zboží mezi společností Zoopark Nehvizdy (dále jen „Prodávající“) a jejími zákazníky (dále jen „Kupující“).
 2. Prodávajícím je společnost Zoopark Nehvizdy, se sídlem Pražská 40, 250 81 Nehvizdy, která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ 15835545 a registrovaným plátcem DPH s DIČ CZ5805112236, zabývající se prodejem dárkových předmětů a souvisejícího zboží]. Kontaktní údaje na Prodávajícího jsou:
 3. Kupujícím se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná za účelem koupě zboží nabízeného Prodejcem.
 4. Při zahájení právního jednání předává Kupující Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
 5. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník), zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, jakož i právními předpisy souvisejícími.
 6. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana informací

 1. Uzavřením smlouvy Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl jsou pravdivé a souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly Prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
 2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě; s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
 3. Kupující svým svobodným rozhodnutím (zaškrtnutím souhlasu při registraci do eshopu, popř. při koupi zboží bez registrace) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a uděluje výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, emailová adresa, adresa trvalého bydliště, telefon, fax, fakturační a dodací adresa) Prodávajícím, jakožto správcem, pro účely realizace předmětné obchodní transakce. Poskytnutí osobních údajů Prodávajícímu je dobrovolné, jejich poskytnutí je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění kupní smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Prodávajícího plnit. Kupující má právo k přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na opravu a výmaz poskytnutých osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, právo na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů a právo jím udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat, a to vše na adrese sídla Prodávajícího, prostřednictvím datové schránky Prodávajícího, popř. prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Prodávajícího, jehož kontaktní údaje jsou zveřejněny na webových stránkách Prodávajícího. Kupující má dále právo, v případě porušení svých práv, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu. Osobní údaje Kupujícího budou plně zabezpečeny proti zneužití a nebudou poskytovány třetím osobám, s výjimkou zaměstnanců Prodávajícího.

III. Objednávání

 1. Pro účel nabídky zboží slouží internetový obchod, který je provozován na webové adrese www.zooparknehvizdy.cz, tudíž je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 2. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou potvrzením objednávky Kupujícímu, prostřednictvím elektronické komunikace, v případě koupi v internetovém obchodě. Je-li prodej zboží uskutečněn v kamenném obchodě, k uzavření smlouvy dochází převzetím věci a zaplacením kupní ceny.
 3. Uzavřením kupní smlouvy Kupující souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami.
 1. Kupující od Prodávajícího kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Kupní cena je vždy uvedena u konkrétního zboží v internetovém obchodě.
 2. Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými v článku X. těchto obchodních podmínek.

IV. Uzavření smlouvy

 1. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou potvrzením objednávky Kupujícímu, prostřednictvím elektronické komunikace, v případě koupi v internetovém obchodě. Je-li prodej zboží uskutečněn v kamenném obchodě, k uzavření smlouvy dochází převzetím věci a zaplacením kupní ceny. Uzavřením kupní smlouvy Kupující souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami.
 1. Každá smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím může být uzavřena pouze v českém jazyku. Kupující, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce.
 2. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky a nevyvolá právní účinky, a to i v případě, když dodatek nebo odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
 3. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky. V případě přebírání nevyžádaného plnění je Kupující povinen o existenci tohoto plnění Prodávajícího informovat.
 4. Po dokončení objednávky bude Kupujícímu elektronickou cestou zasláno potvrzení objednávky (uzavření kupní smlouvy). Objednávka Kupujícího zůstává uložena u Prodávajícího.
 5. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky může Kupující opravit pouze do odeslání objednávky. Po odeslání objednávky Prodávajícímu může Kupující Prodávajícího o těchto chybách informovat prostřednictvím jeho kontaktních údajů. Pro Prodávajícího jsou tyto změny právně závazné pouze v případě, že Kupujícímu písemně potvrdí, že je s nimi srozuměn. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

V. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od koupě zboží. V případě koupě v internetovém obchodě začíná 14denní lhůta dnem převzetí zboží od dopravce.
 2. Jsou-li splněny náležitosti pro odstoupení od smlouvy, sdělí Kupující odstoupení Prodávajícímu písemně či emailem, prostřednictvím formuláře, který je přílohou těchto OP/je dostupný na webových stránkách.

VI. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady jiné, než odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží má vzhledem ke svému stáří a že v době kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží;
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Právo z vadného plnění Kupujícímu zaniká byl-li s vadou Prodávajícím seznámen před koupí věci, nebo jedná-li se o vadu která byla na pohled zjevná.
 1. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí Kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, tedy takovým porušením o kterém, kdyby Kupující před koupí věděl, koupi by neučinil, má Kupující právo:
  • na odstranění vady dodáním chybějící věci;
  • na odstranění vady opravou věci;
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny;
  • na odstoupení od smlouvy.
 3. Je-li vada odstranitelná, může se Kupující domáhat odstranění vady, nebo doplnění chybějící části věci. Nelze-li vadu odstranit má kupující nárok na odstoupení od smlouvy, nebo na slevu z kupní ceny.
 1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 2. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co se vada na zboží vyskytla, pozbývá své právo z podstatného porušení smlouvy a nadále může již uplatňovat jen práva, která vyplývají z vady, jež je nepodstatným porušením smlouvy.
 3. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího osobně na adrese Pražská 40, 250 81, nebo prostřednictvím dopisu na tutéž adresu nebo prostřednictvím elektronické komunikace.

VII. Reklamace zboží

 1. V případě reklamace v záruční době může Kupující informovat Prodávajícího jednou z následujících možností:
 2. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. Záruční doba je 24 měsíců.
 4. Ke každému zboží je přikládán prodejní doklad a návod k použití. Převzetím zboží zákazník stvrzuje svůj souhlas se záručními a obchodními podmínkami. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.
 5. Nárok na uplatnění záruky se nevztahuje na poškození vzniklá:
  • mechanickým poškozením zboží,
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
  • neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
  • běžným opotřebením zboží
  • vady způsobené vlivem živelných katastrof
 6. Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je oprávněna provádět Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: coi.cz.
 7. V případě, že nebude spor urovnán mimosoudně, řeší vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím obecné soudy. Rozhodné právo pro řešení sporů v případě uzavření smlouvy s cizincem je výhradně české.

VIII. Informace o zboží

 1. Informace o zboží nabízeném v internetovém obchodu Prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.
 2. V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny nabízeného zboží uváděné v české měně (Kč) včetně DPH. V ceně zboží není zahrnuto poštovné a balné.

IX. Platební podmínky

 1. Objednané zboží je možné zaplatit:
  • platbou pomocí platební karty na účet Prodávajícího po dokončení objednávky.
 2. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

X. Dodací podmínky

 1. Zasílání dopravní službou: Objednané zboží bude odesláno zvolenou dopravní službou. Dopravce garantuje doručení zásilky kamkoliv po ČR. Cena dopravy se řídí dle ceníku dopravce aktuálního v den objednávky.
 2. Kupující je povinen při dodání zboží převzít s výjimkou uvedenou v čl. X. odst. 5 těchto obchodních podmínek. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 3. Pokud je z důvodu na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, jakož i náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při přebírání zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a případné závady oznámit dopravci. Zboží se zjevně poškozeným obalem není Kupující povinen od dopravce převzít.
 5. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.
 6. Další práva a povinnosti při dopravě zboží mohou být upraveny v příslušných dodacích podmínkách dopravce.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím s platností od 1.4.2023
 2. Aktuální obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.