Zásady ochrany osobních údajů

GDPR

Zoopark Nehvizdy, tímto poskytuje v souladu s článkem 13 a článkem 14 nařízení GDPR informace o zpracování osobních údajů v rámci své působnosti.

Pověřenec GDPR

Zoopark Nehvizdy, IČO: 15835545, se sídlem Pražská 45, 250 81 Nehvizdy (dále jen „správce“)

E-mail: [email protected]
www: www.zooparknehvizdy.cz

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy v rozsahu nezbytně nutném pro splnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

Zdroje osobních údajů

Subjekt údajů, správce, zpracovatel

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Správce o subjektu údajů zpracovává zejména tyto osobní údaje, které jsou nezbytné pro činnost správce:

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace.
 • popisné údaje
 • další údaje nezbytné pro plnění smluvních vztahů
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, marketingové účely, personální agenda aj.)
 • osobní údaje zpracovávané v rámci provozování e-shopu
 • kamerové záznamy v rámci ostrahy objektu

Kategorie subjektů údajů

Subjektem údajů může být zejména:

 • návštěvník ZooPark Nehvizdy (správce)
 • zákazník e-shopu provozovaného správcem
 • zaměstnanec správce, uchazeč o zaměstnání
 • dodavatel služby
 • jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci

Kategorie příjemců osobních údajů

Správce je oprávněn poskytovat osobní údaje zejména těmto příjemcům:

 • státním a jiným orgánům v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
 • správce nepředává osobní údaje do ostatních zemí v rámci EU, ani do třetích zemí

Účel zpracování osobních údajů

 • za účelem obsaženým v rámci souhlasu subjektu údajů (konkrétní účel je specifikován v textu příslušného souhlasu, se kterým je subjekt údajů seznámen)
 • v rámci obchodních vztahů a jednání o smluvním vztahu, plnění smlouvy
 • účelem zpracování je adekvátní plnění předmětu smlouvy a spolupráce se smluvní stranou (zejména e-mailové adresy, telefonní čísla a jména a příjmení kontaktních osob)
 • za účelem ochrany práv správce, či jiných dotčených osob (např. soudní spory, záznamy kamerového systému pro ochranu majetku správce)
 • za účelem vedení archivnictví
 • za účelem vedení personální agendy
 • uzavření pracovněprávního vztahu, vedení osobního spisu zaměstnance, podání daňového přiznání
 • v rámci jednání před orgány státní správy
 • za účelem plnění zákonných povinností správce
 • za účelem ochrany životně důležitých zájmů správce

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno jednotlivými proškolenými zaměstnanci správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijel správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.

Doba uložení osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech, příslušných smlouvách, popř. interních předpisech správce. Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového právního vztahu, tak i z příslušných právních předpisů a dále po dobu udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů.

Práva subjektu údajů

Ohledně zpracování Vašich osobních údajů máte právo na:

 • přístup k nim (čl. 15 GDPR)
 • jejich opravu (čl. 16 GDPR)
 • jejich výmaz (čl. 17 GDPR)
 • omezení jejich zpracování (čl. 18 GDPR)
 • odvolání uděleného souhlasu
 • vznesení námitky
 • přenositelnost údajů
 • podle čl. 13 máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako dozorovému orgánu

Poučení

Správce zpracovává osobní údaje se souhlasem subjektu údajů, s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů souhlas subjektu údajů nevyžaduje.

V souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR je zpracování osobních údajů zákonné, pokud:

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 • zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností, které se na správce vztahují
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
 • zpracování je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadujících ochranu osobních údajů