GDPR

Zoopark Nehvizdy, tímto poskytuje v souladu s článkem 13 a článkem 14 nařízení GDPR informace o zpracování osobních údajů v rámci své působnosti.

Pověřenec GDPR

Zoopark Nehvizdy, IČO: 15835545, se sídlem Pražská 45, 250 81 Nehvizdy (dále jen „správce“)

E-mail: [email protected]
www: www.zooparknehvizdy.cz

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy v rozsahu nezbytně nutném pro splnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

Zdroje osobních údajů

Subjekt údajů, správce, zpracovatel

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Správce o subjektu údajů zpracovává zejména tyto osobní údaje, které jsou nezbytné pro činnost správce:

Kategorie subjektů údajů

Subjektem údajů může být zejména:

Kategorie příjemců osobních údajů

Správce je oprávněn poskytovat osobní údaje zejména těmto příjemcům:

Účel zpracování osobních údajů

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno jednotlivými proškolenými zaměstnanci správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijel správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.

Doba uložení osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech, příslušných smlouvách, popř. interních předpisech správce. Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového právního vztahu, tak i z příslušných právních předpisů a dále po dobu udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů.

Práva subjektu údajů

Ohledně zpracování Vašich osobních údajů máte právo na:

Poučení

Správce zpracovává osobní údaje se souhlasem subjektu údajů, s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů souhlas subjektu údajů nevyžaduje.

V souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR je zpracování osobních údajů zákonné, pokud: